Ochrana osobných údajov

Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.

Pred nakupovaním v obchode je potrebné zaregistrovať sa. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko, adresa doručenia (fakturačná adresa)
  • e-mailová adresa (slúži na identifikáciu v systéme a na komunikáciu)
  • voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť objednávku na iné adresy)
  • voliteľne telefónne číslo
  • ak ste právnická osoba, tak: názov firmy, IČO a IČ DPH, DIČ

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na servere nášho poskytovateľa virtuálneho servera, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej objednávke. Údaje sú taktiež nutné pre náš účtovníctvo a fakturáciu. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom po prihlásení do stránky. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude zneaktívnené.

Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach bánk, ktoré nám poskytujú len informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Počas Vašej návštevy sú na našom servere uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.svetpsov.sk, si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť.

Vaše údaje osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla firmy prevádzkovateľa obchodu Merwip s.r.o. alebo emailom na info@svetpsov.sk. Súhlas zanikne v lehote 2 týždňov od doručenia odvolania súhlasu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.